මා පියුමක් ලෙස ඔබ පා මුල පරව ගි‍යාවේ – Maa Piyumak Lesa

මා පියුමක් ලෙස ඔබ පා මුල පරව ගි‍යාවේ

මා පියුමක් ලෙස ඔබ පා මුල පරව ගි‍යාවේ
දූවිල්ලක් ලෙස ඔබ පා යුග මත රැඳුනාවේ
මී බිඳුවක් ලෙස ඔබ දෙතොලට රසය වුණාවේ
තෙල් බිඳුවක් ලෙස ඔබ කෙස් මත මා ඇලුනාවේ

ඝන අඳුරට සඳ පහනය සමිඳුනි ඔබ අපටා
ඔබ වත මට දෙයි සහනය සැම සතුරන් පලවා
මගෙ සිරුරේ දිවයන රුහිරෙට ජීවය පොවනා
දුක් සුසුමක් ඔබ ඇති තැන මට සතුටක් දෙවනා

මඳ පවනක් ලෙස මා ගත වැද සිසිල ගෙනාවේ
ඔබ සීතල රැයකට මා හට උඳුන වුණාවේ
ජේසුනි ඔබෙ නම මතුරා ගී කියමි නිරතුරා
රඳවා සෙනෙහස උතුරා ඔබමය මා මිතුරා

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW