ලෝ දනා ගලවන ලෙසා රුදු වේදනා විඳලා – Lo Dana Galawan Lesa

ලෝ දනා ගලවන ලෙසා රුදු වේදනා විඳලා

ලෝ දනා ගලවන ලෙසා රුදු වේදනා විඳලා
පාපයේ බරිනා වෙලී දෙරණේ හැපී වැටිලා
ලේ ද දහදිය සිඳ හෙලා උස් ගොල්ගොතා නැගලා
ආ මගේ සමිඳා සිටී කුරුසේ දුකින් පිරිලා

ජීවනේ ගෙනදුන් සදා පා සෙනේ ලොවටා…//
ජේසුනේ මගෙ ස්වාමිනේ කිම මේ වුණේ ඔබටා…//

රන් කඳා විලසේම සුදිලුණු සිරි ගතා පොඩිවී
පුන් සඳා පරදා එදා දිසි සිරි වතා මැලවී
නන් ලෙසේ රස බස් දෙසූ සියුමැලි දොතොල් කළුවී
දැන් කෙසේ නෙත් හැර බලමි කඳුලෙන් දෙනෙත් නොතෙමී

රජුන්ගේ රජවූ තිලෝනා දෙව් පුතුන් මෙලෙදා
සොරුන්ගේ සොර දෙටු කියා වින්දා මහා නින්දා
සොරුන් දෙදෙනෙකු මැදට වී ඇණ ගැසී මා හින්දා
මැරුම් කෑ සැටි අහෝ මා හද තවයි සෝ ගිනිදා

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW