ජීවනයෙ සමිඳා ජල මතුපිට සරණා – Jeewanaye samida

ජීවනයෙ සමිඳා ජල මතුපිට සරණා

ජීවනයෙ සමිඳා ජල මතුපිට සරණා
අනාදියේ හිස්බව දුරලාලූ
නවමු මැවිල්ලක මඟ පහදාලූ
ශුද්ධාත්මයාණනී…////

සහනය දෙන සමිඳා අප තුල වැඩ සිටිනා
එක් වන්නම් අප ඔබෙන් පිරෙන්නට
නව මිනිසෙක් අප තුල ගොඩ නඟනට
ශුද්ධාත්මයාණනී…////

සත් වරම් රැගෙනා වඩිනු මැනවි සමිඳේ
දහම් රසින් අප දිවි පුරවන්නට
සුපුවත දස අත පතුරාලන්නට
ශුද්ධාත්මයාණනී…////

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW