ඒ ලේ ගැලුවේ මා නිසයි – E Le Geluwe Maa Nisai

ඒ ලේ ගැලුවේ මා නිසයි

ඒ ලේ ගැලුවේ මා නිසයි
ඒ කය බිඳුනේ මා නිසයි
දෙව් පුත් මැරුනේ මා නිසයි
අද මා මිදුනේ ජේසුස් නිසයි

කුරුසියේ ඇදුනා
දෙව් පුත් මැරුනා
යාගය පිදුවා
අදහන්නේ නම් මෙමා
ලබනෙමි ජීවය සදා…//

ඒ තුන් වෙනිදා
පර්වත බිඳුනා
මරණින් නැගුනා
පිළිගන්නේ නම් මෙමා
ලබනෙමි ජීවය සදා…//

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW