දිව්‍ය ජේසු මේ තමා – Divya jesu me thama

දිව්‍ය ජේසු මේ තමා

දිව්‍ය ජේසු මේ තමා
වන්දනා කරව් සැමා
ලෝක පාප මේ තුමා
සේදුවේ පෙමා

දිව්‍ය ලෝකයෙන් බැසා
පාපිවුන් නිසා
දිව්‍ය ප්‍රේමයෙන් තොසා
පීටීකේ වසා

මා වෙතේ හි ප්‍රේමෙනා
දැල්වෙනා ලෙනා
රෑ දිවා නිවාසෙ‍නා
ප්‍රේම වේගෙනා

අයියෝ මාගෙ ජේසුනේ
මා නිසා අනේ
ඉන්නේ ඇයිද සව් දිනේ
පාපි මා ගැනේ

දේව දුතයන් සරා
මොක්ෂයේ පුරා
ඇත්තේ නැද්ද ශ්‍රි සරා
මන්ද මා සරා

ජීවමාන ප්‍රේමෙනි
මා හදේ දැනී
නැත්තේ මන්ද ඒ මෙනි
ප්‍රේම ජ්වාලෙනි

මාගේ බෝජනේ වුනේ
මන්ද ජේසුනේ
ප්‍රේම වේගයෙන් වුනේ
මා වෙතේ අනේ

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW