අහෝ ලෝ පව් නිසා ශ්‍රී දිව් පිදූ – Aho Lo Paw Nisa

අහෝ ලෝ පව් නිසා ශ්‍රී දිව් පිදූ

අහෝ ලෝ පව් නිසා ශ්‍රී දිව් පිදූ
සුරනිඳු ඔබට නමෝ
බෝසේ බැතින් ශ්‍රී පා පියුම් වඳිමු සැමෝ

පව්කාර වූ දුදන නිසා
දෙව් පුත් තුමා පණ පිදුවේ අනේ
ශ්‍රී ලේ හෙළා බෝ වේදනා විඳ මෙදිනේ

එල්ලී මෙසේ ඇණ තුනකින්
ශ්‍රී ගාත්‍රයන් සුදුමැලි වී තැළී
ඉන්නා සැටී දෑසින් බලා හඬමු අනේ

ලෝ මැව් තුමා මැරුණ දුකින්
මේ ගල් පැලී යන නමුදු අනේ
ලෝ පව් දනා නෑ දුක් වුනේ මොන පුදුමේ

ප්‍රේමෙන් දැවී දුදන වෙතේ
පූජා වෙනා අජ පැටවාණෙනී
ලෝ සව් දනා පාපෙන් මුදා ගනු මැනවී

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW