වංශාවලියේ පළමු වන පොත – 8 වන පරිච්ඡේදය –

බෙන්ජමින්ගේ ගෝත්‍රය

1 බෙන්ජමින්ට දාව ඔහුගේ කුලුඳුලා වූ බෙලා ද දෙවැනියා වූ අෂ්බෙල් ද තුන්වැනියා වූ අහරා ද 2 සතරවැනියා වූ නෝහා ද පස්වැනියා වූ රාපා ද උපන්නෝ ය. 3 බෙලාට පුත්‍රයෝ සිටියෝ ය. එනම්: අද්දාර්, ගේරා, අබිහුද්, 4 අබිෂුවා, නාමාන්, අහෝවා, 5 ගේරා, ෂෙපුපාන් සහ හූරාම් ය.
6 ඒහුද්ගේ පුත්‍රයෝ ගෙබාහි වැසියන්ගේ පිය වංශවල ප්‍රධානියෝ ය. මොවුහු මානහත්හි විප්‍රවාසයට ගෙන යන ලදහ. 7 මොවුහු නම් නාමාන්, අහියා සහ ගේරා ය. ඔව්හු විප්‍රවාසයට ගෙන යන ලද්දේ ගේරා විසිනි. මොහුට දාව උශ්ශා ද අහිහුද් ද උපන්නෝ ය.
8 ෂහරයිම් ඔහුගේ භාර්යාවන් වූ හුෂිම් ද, බයරා ද අත්හැරියේ ය. 9 ඉන්පසු ඔහුට මෝවබ් රටේ දී ඔහුගේ භාර්යාව වූ හෝඩෙෂ්ගෙන් පුත්‍රයන් ලැබිණි. ඔව්හු නම්, ජෝබාබ්, ශීබියා, මේෂා, මල්කාම්, 10 ජෙවුශ්, ෂාකියා හා මිර්මා ය. මොවුහු ඔහුගේ පිය වංශවල ප්‍රධානියන් ව සිටියෝ ය.
11 හුෂිම්ගෙන් අබිතුබ් සහ එල්පයල් උපන්නෝ ය.
12 එල්පයල්ගේ පුත්‍රයෝ නම්: ඒබෙර්, මිෂාම් සහ ෂෙමෙඩ් ය. ෂෙමෙඩ් ඕනෝ ද ලොද් ද එහි ගම් ද ගොඩනැඟුවේ ය. 13 බෙරියා සහ ෂෙමා අයාලෝන්හි වැසියන්ගේ පිය වංශවල ප්‍රධානියෝ වූ හ. ඔව්හු ගාත්හි වැසියන් පන්නා දැමූ හ. 14 අහියෝ ද ෂාෂාක් ද ජෙරේමොත් ද; 15 සෙබදියා ද ආරාද් ද එදෙර් ද, 16 මිකායෙල් ද ඉෂ්පා ද ජෝහා ද බෙරියාගේ පුත්‍රයෝ ය.
17 සෙබදියා ද මෙෂුල්ලාම් ද හිස්කී ද හෙබෙර් ද, 18 ඉෂ්මෙරයි ද ඉස්ලියා ද ජෝබාබ් ද එල්පයල්ගේ පුත්‍රයෝ ය.
19 ජාකීම් ද ශික්රී ද ශබ්දී ද, 20 එලියේනයි ද ශිල්ලෙතයි ද එලියෙල් ද,
21 අදායා ද බෙරායා ද ෂිම්රාත් ද ෂිමෙයිගේ පුත්‍රයෝ ය.
22 ඉෂ්පාන් ද ඒබෙර් ද එලියෙල් ද, 23 අබ්දොන් ද ශික්රී ද හානාන් ද, 24 හනනියා ද ඒලාම් ද අන්තොතියා ද, 25 ඉප්දෙයා ද පෙනූයෙල් ද ෂාෂාක්ගේ පුත්‍රයෝ ය.
26 ෂම්ෂෙරයි ද ෂෙහරියා ද අතලියා ද, 27 ජාරෙෂියා ද එලියා ද ශික්රී ද ජෙරොහාම්ගේ පුත්‍රයෝ ය. 28 මොවුහු තමන්ගේ පරම්පරාවලින් පිය පෙළපත්වල මූලික ප්‍රධානියන් ව සිටියෝ ය. මොවුහු ජෙරුසලමෙහි විසුවෝ ය.
29 ගිබියොන්ගේ පිය වූ ජෙයීයෙල් ගිබියොන්හි විසුවේ ය, ඔහුගේ භාර්යාවගේ නම මයකා ය. 30 ඔහුගේ කුලුඳුල් පුත්‍රයා අබ්දොන් ය; අනික් පුත්‍රයෝ ශූර්, කිෂ්, බාල්, නාදාබ්, 31 ගෙදෝර්, අහියෝ සහ සෙකෙර් ය. 32 මික්ලොත්ට දාව ෂිමෙයා උපන්නේ ය. ඔව්හු ද තමන්ගේ සහෝදරයන් සමඟ තමන්ගේ සහෝදරයන් ඉදිරිපිටින් ජෙරුසලමෙහි වාසය කළෝ ය.
33 නේර්ට දාව කිෂ් ද කිෂ්ට දාව සාවුල් ද සාවුල්ට දාව ජොනතන් ද මල්කී-ෂුවා ද අබිනාදාබ් ද එෂ්බාල් ද උපන්නෝ ය. 34 මෙරිබ්-බාල් ජොනතන්ගේ පුත්‍රයා ය. මෙරිබ්-බාල්ට දාව මීකා උපන්නේ ය.
35 මීකාගේ පුත්‍රයෝ නම්: පීතොන්, මෙලෙක්, තාරෙයා සහ ආහාස් ය. 36 ආහාස්ට දාව ජෙහෝවද්දා ද ජෙහෝවද්දාට දාව අල්ලෙමෙත් ද අශ්මාවෙත් ද සිම්රී ද උපන්නෝ ය. සිම්රීට දාව මෝශා ද 37 මෝශාට දාව බීනෙයා ද උපන්නෝ ය. ඔහුගේ පුත්‍රයා රාපා ය. ඔහුගේ පුත්‍රයා එලෙයාසා ය. ඔහුගේ පුත්‍රයා ආශෙල් ය.
38 ආශෙල්ට පුත්‍රයෝ හයදෙනෙක් සිටියෝ ය. ඔවුන්ගේ නම් මේවා ය: අශ්රීකාම්, බොකෙරු, ඉෂ්මායෙල්, ෂෙයරියා, ඔබදියා සහ හානාන් ය. මේ සියල්ලෝ ආශෙල්ගේ පුත්‍රයෝ ය. 39 ඔහුගේ සහෝදර වූ එෂෙක්ගේ පුත්‍රයෝ නම්: ඔහුගේ කුලුඳුලා වූ ඌලාම් ය. දෙවැනියා වූ ජෙවූෂ් ය; තුන්වැනියා වූ එලිපෙලෙත් ය.
40 ඌලාම්ගේ පුත්‍රයෝ බලවන්ත මනුෂ්‍යයන් ව, දුනුකාරයන් ව සිටියෝ ය. ඔවුන්ට පුත්‍රයෝ ද පුත්‍රයන්ගේ පුත්‍රයෝ ද බොහෝ දෙනෙක් එනම්, එකසියපණහක් සිටියෝ ය. මේ සියල්ලෝ බෙන්ජමින්ගේ පුත්‍රයෝ ය.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW