වංශාවලියේ පළමු වන පොත – 24 වන පරිච්ඡේදය –

පූජකවරුන්ගේ වගකීම්

1 ආරොන්ගේ පුත්‍රයන්ගේ පංති මේ ය. ආරොන්ගේ පුත්‍රයෝ නම්: නාදාබ්, අබිහු, එලෙයාසර් සහ ඊතාමාර් ය. 2 නාදාබ් සහ අබිහු තමන්ගේ පියාට පළමුවෙන් මැරුණෝ ය. ඔවුන්ට පුත්‍රයෝ නොසිටියෝ ය. ඒ නිසා එලෙයාසර් සහ ඊතාමාර් පූජක තනතුරේ වැඩ කළෝ ය. 3 දාවිත් එලෙයාසර් පුත්‍රයන්ගෙන් ශාදොක් ද ඊතාමාර් පුත්‍රයන්ගෙන් අහිමෙලෙක් ද සමඟ ඔවුන්ගේ මෙහෙයේ නියමයේ ප්‍රකාරයට ඔවුන් සංවිධානය කෙළේ ය. 4 ඊතාමාර්ගේ පුත්‍රයන් අතරේ සිටි ප්‍රධාන මනුෂ්‍යයන්ගේ ගණනට වඩා එලෙයාසර්ගේ පුත්‍රයන් අතරේ සිටියෝ ය. එබැවින් මෙලෙස ඔව්හු සංවිධානය කරනු ලැබුවෝ ය. එලෙයාසර්ගේ පුත්‍රයන්ට පිය වංශවල ප්‍රධානීහු දහසයදෙනෙක් ද ඊතාමාර්ගේ පුත්‍රයන්ට ඔවුන්ගේ පිය වංශවල ප්‍රධානීහු අටදෙනෙක් ද සිටියෝ ය. 5 දෙගොල්ල ගැන ම එකට පස ඇට දමා සංවිධාන කෙළේ ය. මන්ද, ශුද්ධස්ථානයේ අධිපතියෝත්; දෙවියන් වහන්සේගේ අධිපතියෝත් එලෙයාසර්ගේ පුත්‍රයන් අතරේ සහ ඊතාමාර්ගේ පුත්‍රයන් අතරේත් වූ හ. 6 ලෙවී ජාතික වූ නෙතනේල්ගේ පුත් ෂෙමායා නම් ලේකම්, රජු ද අධිපතීන් ද ශාදොක් පූජකයා ද අබියාතර්ගේ පුත් අහිමෙලෙක් ද පූජකයන්ගේ සහ ලෙවීවරුන්ගේ පිය වංශවල ප්‍රධානීන් ද ඉදිරියෙහි ඔවුන්ගේ නාම වාර්තාගත කෙළේ ය. එලෙයාසර්ට එක පිය වංශයක් ද ඊතාමාර්ට එක පිය වංශයක් ද බැගින් පස ඇට දමා තෝරාගන්නා ලද්දේ ය.
7 පළමු වන පස ඇටය වැටුණේ ජෙහෝයාරීබ්ට ය; දෙ වන එක ජෙදායාට ය; 8 තුන් වන එක හාරීම්ට ය; හතර වැනි එක සෙයොරීම්ට ය; 9 පස් වැනි එක මල්කියාට ය; හය වැනි එක මියාමින්ට ය; 10 හත් වැනි එක හක්කොශ්ට ය; අට වැනි එක අබියාට ය; 11 නව වැනි එක ජේෂුවාට ය; දස වැනි එක ෂෙකනියාට ය; 12 එකොළොස් වැනි එක එලියාෂිබ්ට ය; දොළොස් වැනි එක ජාකීම්ට ය; 13 දහතුන් වැනි එක හුප්පාට ය; දසසතර වැනි එක ජෙෂෙබෙයාබ්ට ය; 14 පහළොස් වැනි එක බිල්ගාට ය; දහසය වැනි එක ඉම්මෙර්ට ය; 15 දහහත් වැනි එක හෙසීර්ට ය; දහඅට වැනි එක හප්පිශ්ශෙශ්ට ය; 16 දහනව වැනි එක පෙතහියාට ය; විසි වැනි එක ජෙහෙස්කෙල්ට ය; 17 විසිඑක් වැනි එක ජාකීන්ට ය; විසිදෙ වැනි එක ගාමුල්ට ය; 18 විසිතුන් වැනි එක දෙලායාට ය; විසිහතර වැනි එක මයශියාට ය.
19 ඉශ්රායෙල්වරුන්ගේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ පිය වූ ආරොන්ට අණ කළ ප්‍රකාරයට ඔහු ලවා කරවූ නියෝගය ලෙස ඔවුන්ගේ යුතුකම් අනුව සමිඳාණන් වහන්සේගේ මාලිගාවට ඇතුල් වීමේ පිළිවෙළ මේ ය.

ලෙවීවරුන්ගේ පවුල්

20 ලෙවීගේ අනික් පුත්‍රයෝ නම්: අම්රාම්ගේ පුත්‍රයන්ගෙන් ෂුබායෙල් ය. ෂුබායෙල්ගේ පුත්‍රයන්ගෙන් ජෙදෙයා ය.
21 රෙහෙබියාගෙන් එනම්, රෙහෙබියාගේ පුත්‍රයන්ගෙන් ප්‍රධානියා වූ ඉෂ්ෂියා ය.
22 ඉශ්හාරිවරුන්ගෙන් ෂෙලොමොත් ය. ෂෙලොමොත්ගේ පුත්‍රයන්ගෙන් ජහත් ය.
23 හෙබ්‍රොන්ගේ පුත්‍රයෝ නම්: ප්‍රධානියා වූ ජෙරියා ය; දෙවැනියා වූ අමරියා ය; තුන්වැනියා වූ ජහසියෙල් ය; සතරවැනියා වූ ජෙකමෙයාම් ය.
24 උශ්ශියෙල්ගේ පුත්‍රයන්ගෙන් මීකා ය. මීකාගේ පුත්‍රයන්ගෙන් ෂාමීර් ය.
25 මීකාගේ සහෝදරයා වූ ඉෂ්ෂියා ය. ඉෂ්ෂියාගේ පුත්‍රයන්ගෙන් ශෙකරියා ය.
26 මෙරාරීගේ පුත්‍රයෝ නම්: මාලී සහ මුෂී ය. ජාසියාගේ පුත්‍රයෝ නම්: බෙනෝ ය. 27 මෙරාරීගේ පුත්‍රයෝ නම්: තමාගේ පුත් ජාසියා නිසා උපන් බෙනෝ, ෂොහම්, ශක්කුර් සහ ඉබ්රී ය. 28 මාලී නිසා උපන් එලෙයාසර් ය. ඔහුට පුත්‍රයෝ නොවූ හ. 29 කිෂ්ගෙන් එනම්, කිෂ්ගේ පුත්‍රයන්ගෙන් ජෙරාමෙයෙල් ය. 30 මුෂීගේ පුත්‍රයෝ නම්: මාලී, ඒදෙර් සහ ජෙරීමොත් ය. ඔව්හු තමන්ගේ පිය වංශ ප්‍රකාරයට ලෙවීගේ පුත්‍රයෝ ය.
31 ඔව්හු ද තමන්ගේ සහෝදරයන් වන ආරොන්ගේ පුත්‍රයන් මෙන් ම දාවිත් රජු ද ශාදොක් ද අහිමෙලෙක් ද පූජකයන්ගේ සහ ලෙවීවරුන්ගේ පිය වංශවල ප්‍රධානීන් ද ඉදිරියෙහි පස ඇට දැමුවෝ ය. පිය වංශවල ප්‍රධානියා තමාගේ බාල සහෝදරයා මෙන් ම පස ඇට දැමුවේ ය.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW