දෙසැම්බර් 09 වන දින සුබ අස්න – ශු. මතෙව් 11: 11 – 15

11 සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි, මුළු මිනිස් සංහතිය තුළ ජොහන්ට වඩා උතුම් කෙනෙක් පහළ නො වී ය. එහෙත් ස්වර්ග රාජ්‍යයෙහි ඉතා සුළු තැනැත්තේ වුව ද, ඔහුට වඩා උතුම් ය. 12 ස්නාවක ජොහන්ගේ කාලයේ පටන් මේ දක්වා ස්වර්ග රාජ්‍යය බලහත්කාරකමට යට වී ඇත. බලහත්කාරකම් කරන්නෝ එය බලයෙන් අත්පත් කරගනිති. 13 මන්ද, දිවැසිවරු හා ව්‍යවස්ථාවලිය ජොහන් දක්වා දිවැස් වැකි කී හ. 14 ඔබ පිළිගන්න කැමැති නම්, එන්න සිටින එලියා මොහු ය. 15 සවන් ඇත්තෝ සවන් දෙත් වා!

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW