ඥාන කාන්ති වැඩසටහන

බොහෝ දෙනෙකුගේ ජිවිත වෙනස් කල පියවර හතරේ ඥාන කාන්තිය

ජේසුගේ බලය අනිවාර්යයෙන්ම අත්දකින්න පුළුවන් අවස්ථාවක්… එක්වන්න…

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW