ගීතාවලිය – 11 වන පරිච්ඡේදය –

සමිඳුන් කෙරේ තිරසර බැති පෙම

දාවිත්ගේ ගීතයකි.
1 හිමි තුමන් වෙත රැකවරණය මට ඇත.
එබැවින්, ”පක්ෂියෙකු මෙන් කඳු යායට පියාඹන්නැ”යි ඔබ මට කියන්නේ කුමට ද?
2 අන්න බලන්න, නපුරු දනෝ දුන්න තැත්කවති; අඳුරේ සිට සුදනන් හට විදින පිණිස ඊතල දුනු දියෙහි යොදති.
3 පදනම් දෙදරා බිඳ වැටුණොත් දැහැමි අයට කර ගත හැකි දෙයක් වේ ද?
4 හිමි තුමාණෝ සිය ශුද්ධ මැදුරේ වැඩ වසන සේක.
එතුමාණන්ගේ සිහසුන සගලොවෙහි ය.
හිමි තුමාණෝ සියැසින් ලෝ සත විමසා බලන සේක.
5 සමිඳාණෝ සුදනන් හා දුදනන් හැම විමසා බලන සේක;
එතුමාණෝ සැහැසිකම් කරන්නාට වෙර බඳින සේක;
6 දුදනන් මත ගිනි පුපුරු වස්වන සේක;
ගෙන්දගම් දවා පුළුස්සන සුළඟ ද ඔවුන් හිස පිටට එවන සේක.
7 හිමි තුමාණෝ දැහැමි ය, ගුණ දහමට ප්‍රිය ඇත්තෙකි.
දැහැමි අය එතුමන්ගේ මුහුණ දකින්නෝ ය.

Suba Asna - සුබ අස්න

FREE
VIEW